Политика за защита на личните данни

Фирма „Лилия 1“ EООД, ЕИК 117599623, е регистриран в Комисията за защита на личните данни като АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ. Вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“

Политика за защита на личните данни

Настоящата политика за защита на личните данни (накратко ‘‘Политика’’) описва как и защо обработваме личните Ви данни, предоставени от Вас на нашия уебсайт, как ги защитаваме и съхраняваме, както и какви са правата Ви във връзка с Вашите лични данни. Ние уважаваме неприкосновеността на личните Ви данни и се задължаваме да не използваме предоставените от Вас данни без Вашето съгласие. Обработването на личните Ви данни ще се осъществява винаги в съответствие с изискванията на Общрегламент относно защитата на данните („Регламента“) и всеки приложим закон за защита на личните данни.

1. Информация за Администратора

Лилия 1 ЕООД, ЕИК: 117599623, ел. поща: oksivodorod[at]gmail.com

2. Какви лични данни обработваме за Вас?

Ние не събираме личниданни от посетителите на сайта, освен ако те не ни ги предоставят доброволно. Тази информация се използва единствено, за да предоставим предлаганите в сайта услуги и да удостоверим конкретната самоличност при влизане в системата.Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната услуга или част от нея.

За да си направите регистрация на нашия сайт, ние събираме Ваши лични данни с цел създаване на Ваш профил при нас или обслужване на Вашата поръчка, в случаите, в които нямате активен профил при нас. Информацията, която ни предоставяте, включва име, телефон, електронна поща и телефон за връзка, както и адрес, на който бихме могли да доставим поръчани от Вас продукти. Във Вашия акаунт може да съхраняваме информация за направени от Вас поръчки и предпочитани артикули.

Ако не желаете или изберете да не ни предоставите част от поисканата информация, може да бъдем възпрепятствани да изпълним поръчката, тъй като няма да можем да изпълним нашите договорни и законови задължения.

Когато се свързвате с нас по някаква причина чрез електронна поща, уебсайт или телефон, може да обработим всякаква информация, която ни предоставите. Всички имейли, изпратени до нас, както и всички съобщения, получени чрез нашия онлайн формуляр за връзка, се записват и препращат до съответните нислужители, натоварени с обработването на заявката, като можем да ги запазим, за да подобрим нашите продукти, услуги и уебсайт.

В допълнение ние може да събираме и обработваме информация за Вашето устройство, Вашия IP адрес, операционна система и тип браузър – за целите на системна администрация, администриране на поръчки и подобряването на продуктите ни. За подробности относно събраната по този начин информация, моля, вижте правилата ни за “бисквитките” („Политика за бисквитките”).

3. Цели за обработване на лични данни

Ние зачитаме желанието на потребителите на сайта да използваме предоставената ни информация точно по предназначението, за което е предоставена. В тази връзка ние събираме, използваме и обработваме информацията, описана по-горе за целите, предвидени в настоящата Политика, които могат да бъдат: Цели, необходими за осъществяването и изпълнението на поръчка, извършена от потребител на нашия уебсайт, включително необходимото за това обработване на данни при извършване на регистрация. В допълнение тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с осъществяване на поръчката и/или уведомяването Ви за промени в нея. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни; Цели, необходими за защита и прилагане на нашите легитимните интереси, както и такива на други потребители или трети лица, като тези цели включват осигуряване на нормалното функциониране и използване на уебсайта, осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Ваши поръчки, обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни; Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие, като например маркетингови и промоционални цели, включително доброволно участието в проучвания, информацията от които може да се използва за мониторинг или подобряване на работата на нашия уебсайт и за подобряване на обслужването ни и предлаганите от нас продукти. Обработването в такива случаи е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.Всяко дадено съгласие може да бъде оттеглено по всяко време от вас за в бъдеще. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни; Цели, необходими за изпълнението на наши законови задължения, в това число изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

4. Споделяне на лични данни с трети страни

Вашите лични данни се обработват от нашите служители за изпълнение на посочените по-горе цели. Освен това можем да разкрием Ваши лични данни, доколкото считаме, че такова разкриване или предаване е необходимо за удовлетворяване на тези цели, на следните получатели:

Подизпълнители и доставчици на услуги, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и за извършване на различни услуги, свързани с комуникация с потребители и техническа поддръжка, както и други услуги, свързани с администриране на поръчки, включително пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки и др.; Компетентни органи, институции и лица, които има правомощията да изискат предоставянето на лични данни и на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство; бъдещ продавач или купувач, в случай че дружеството Администратор на лични данни е обект на продажба, или че то купува или е в процес на продажба или покупка на своя бизнес или активи или част от тях.

5. Колко дълго пазим Вашите лични данни?

Ние съхраняваме Вашите лични данни при спазване на принципа ограничаване на срока за съхранение на лични данни до строг минимум.

6. Вие имате следните права във връзка с обработването на Вашите лични данни:

Право на достъп и информация относно Вашите лични данни – Вие имате право да поискате от нас каква информация (ако има такава) обработваме за Вас и ако е така, да ви предоставим съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник и копие от личните данни, които са в процес на обработване;

Право на коригиране на всяка фактическа неточност или непълнота относно Вашите лични данни – В случай че обработваме непълни или сгрешени данни, Вие имате право да поискате от да ги коригираме без ненужно забавяне;

Право на изтриване – Може да поискате да изтрием или премахнем Вашите лични данни в случаите, когато те вече не са необходими за целите, за които са били събрани или се обработват. Моля имайте предвид, че това искане ще бъде удовлетворено, при условие че нямаме правно основание и/или задължение да съхраняваме тези данни.

Право да поискате ограничаване на обработването – При определените по-долу обстоятелства: (i) оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; (ii) обработването на данните е без правно основание, но Вие не искате тяхното изтриване, а вместо това искане ограничаване на обработването им; (iii) имате нужда от личните данни за установяване, упражняване или защита на правни претенции, а личните данни вече не са ни необходими за определената цел на обработване; или(iv) подали сте възражение срещу обработването на лични данни, в очакване на проверка дали основанията ни за обработване са законни;

Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни– При наличие на законово основание за това, като можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг;

Право на преносимост на данни – Може да поискате от да предоставим личните данни, които сте ни предоставили, в организиран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

Право на жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) – Ако считате, че нарушаваме правата Ви или приложимата нормативна уредба, молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на лични данни, като данните за контакт с КЗЛД са посочени по-долу.

Ние не обработваме лични данни за автоматизирано вземане на решения и профилиране.

7. Как гарантираме сигурността на личните ви данни?

Ние гарантираме пълна конфиденциалност на личните данни. Личната информация на всеки потребител няма да бъде публикувана никъде, освен ако той изрично не е разрешил това. Като администратор на личните Ви данни ние сме имплементирали технически и организационни мерки, които гарантират сигурността на обработваните от нас лични данни. Въпреки че работим усилено, за да защитим Вашите лични данни, не можем да гарантираме, че нашите предпазни мерки ще предотвратят всеки неоторизиран опит за достъп, използване или разкриване на лични данни. Въпреки това, поддържаме планове за реакция при инциденти, в случай на физически или технически инцидент, за да се справим с това своевременно и да ограничим негативните последици от това. Ако смятате, че потребителско Ви име или парола са компрометирани, можете да промените паролата си по всяко време чрез нашия уебсайт, както и да се свържете незабавно с нашия отдел за обслужване на клиенти.

Сайтът ни може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. Ако последвате връзка към някой от тези уебсайтове, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики за поверителност и ние не носим никаква отговорност за тях.

8. Как да се свържете с нас, ако имате въпроси във връзка с личните Ви данни?

Ако имате каквито и да е въпроси във връзка с настоящата Политика Ви молим да се свържете с нас на посочените по-долу контакти:
Електронна поща: oksivodorod[at]gmail.com, Милена Кафеджиева
Ако не сте удовлетворени от начина, по който сме отговорили на Вашата жалба във връзка със защитата на лични данни, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. Можете да се свържете с надзорния орган по следния начин:
Електронна поща: [email protected]
Телефон: 02/91-53-518
Или на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

9. Промени в Политиката

Тази Политика е последно обновена на 23.05.2023. Ние можем да я променяме, за да кореспондира с промени в законодателството или нашите политики за поверителност. Ние ще публикуваме всички промени на тази страница и Ви насърчаваме да я следите редовно настоящата Политика, за да сте информирани. Ако извършим промени, които съществено променят правата Ви относно защитата на лични данни, Ви предоставим допълнително известие. Ако не сте съгласни с промените в тази Политика, трябва да преустановите използването на нашия сайт.